MNU Moodle


Cookies must be enabled in your browser  Help with Cookies must be enabled in your browser

Attention All Users

  • Please use SelfService username and password to login.

  • If you have any issues regarding moodle please raise a ticket via helpdesk.

  • ލޮގިން ކުރެއްވުމަށް ސެލްފްސާރވިސް ޔޫސާނޭމް އަދި ޕާސްވޯޑް ބޭނުން ކުރައްވާ.

  • ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް ހެލްޕް ޑެސްކް އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާ.